ธุรกิจบริการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล

ธุรกิจบริการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล
ธุรกิจขยะมูลฝอยครบวงจร เริ่มตั้งแต่การจัดเก็บ คัดแยกขยะตลอดจนนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ การดูแลพื้นที่สีเขียว การทำความสะอาด ธุรกิจบริการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล หมายถึง ธุรกิจที่ทำการให้บริการรับซื้อ ขยะ ของเกากากของเสียที่ไมเป็นอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม วัสดุเหลือใช้เพื่อนำไปทำการคัดแยก และส่งไปขายต่อยังบริษัทที่ทำธุรกิจแปรรูปขยะรีไซเคิล ปัจจุบันธุรกิจบริการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล
การแบ่งประเภทตามประเภท ของขยะหรือวัตถุดิบที่นำมาทำการคัดแยกโดยมีประเภทหลักๆได้แก่
• กระดาษ
• แกว
• โลหะและอลูมิเนียม
• พลาสติก
รูปแบบการให้บริการในธุรกิจบริการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล สวนใหญ่ครอบคลุมการบริการหลักได้แก่การรับซื้อขยะรีไซเคิล โดยอาจอยู่ในรูปของขยะที่ได้ทำการแยกประเภทแล้ว และยังไม่ได้ทำการแยกประเภท โดยราคารับซื้อก็จะมีราคาที่ต่างกัน โดยผู้ประกอบการจะทำการให้บริการรับซื้อ ณ สถานประกอบการโดยที่ผู้ที่ต้องการใช้บริการมักจะต้องเดินทางมายังสถานประกอบการเอง หรือผู้ประกอบการบางรายอาจให้บริการนอกสถานที่ โดยการจัดพาหนะไปดำเนินการรับซื้อขยะรีไซเคิลจากลูกค้า และนำกลับมาดำเนินการคัดแยกที่สถานประกอบการ
ในประเทศไทยพบว่าผู้ประกอบธุรกิจบริการส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่ เป็นสถานประกอบการรับซื้อของเก่าในลักษณะไม่มีสาขา โดยจะตั้งสถานประกอบการตามแหล่งชุมชน หรือใกล้แหล่งโรงงานอุตสาหกรรม โดยผู้ประกอบการแต่ละรายนั้นจะดำเนินการรับซื้อของเก่าทั้งในแบบแยกประเภท โดยรับซื้อเฉพาะบางรายการ เช่นรับซื้อกระดาษ รับซื้อเศษเหล็ก เป็นต้น แต่บางรายนั้นรับซื้อของเก่าโดยไม่แยกประเภท นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการบางรายที่มีการตั้งสถานประกอบการรับซื้อของเก่าแบบมีสาขาย่อยกระจายตามภูมิภาคต่างๆ
ผู้นำขยะรีไซเคิลมาจำหน่าย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ที่นำขยะรีไซเคิลมาขายให้กับบริษัท ทั้งที่มาจากแหล่งกำเนิดขยะมูลฝอยโดยตรง กลุ่มผู้คัดแยก และจากกลุ่มพ่อค้าคนกลาง ซึ่งลูกค้าเหล่านี้ ได้แก่ประชาชนทั่วไป ผู้คุ้ยเขี่ยขยะ พนักงานเก็บขยะ รถเร่รับซื้อของเก่าต่างๆ และร้านรับซื้อของเก่า

This entry was posted in แนวคิดการตลาด and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.