Tag Archives: บริการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล

ธุรกิจบริการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล

ธุรกิจขยะมูลฝอยครบวงจร เริ่มตั้งแต่การจัดเก็บ คัดแยกขยะตลอดจนนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ การดูแลพื้นที่สีเขียว การทำความสะอาด ธุรกิจบริการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล หมายถึง ธุรกิจที่ทำการให้บริการรับซื้อ ขยะ ของเกากากของเสียที่ไมเป็นอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม วัสดุเหลือใช้เพื่อนำไปทำการคัดแยก และส่งไปขายต่อยังบริษัทที่ทำธุรกิจแปรรูปขยะรีไซเคิล ปัจจุบันธุรกิจบริการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล การแบ่งประเภทตามประเภท ของขยะหรือวัตถุดิบที่นำมาทำการคัดแยกโดยมีประเภทหลักๆได้แก่ • กระดาษ • แกว • โลหะและอลูมิเนียม • พลาสติก รูปแบบการให้บริการในธุรกิจบริการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล สวนใหญ่ครอบคลุมการบริการหลักได้แก่การรับซื้อขยะรีไซเคิล โดยอาจอยู่ในรูปของขยะที่ได้ทำการแยกประเภทแล้ว และยังไม่ได้ทำการแยกประเภท โดยราคารับซื้อก็จะมีราคาที่ต่างกัน โดยผู้ประกอบการจะทำการให้บริการรับซื้อ ณ สถานประกอบการโดยที่ผู้ที่ต้องการใช้บริการมักจะต้องเดินทางมายังสถานประกอบการเอง หรือผู้ประกอบการบางรายอาจให้บริการนอกสถานที่ โดยการจัดพาหนะไปดำเนินการรับซื้อขยะรีไซเคิลจากลูกค้า และนำกลับมาดำเนินการคัดแยกที่สถานประกอบการ ในประเทศไทยพบว่าผู้ประกอบธุรกิจบริการส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่ เป็นสถานประกอบการรับซื้อของเก่าในลักษณะไม่มีสาขา โดยจะตั้งสถานประกอบการตามแหล่งชุมชน หรือใกล้แหล่งโรงงานอุตสาหกรรม โดยผู้ประกอบการแต่ละรายนั้นจะดำเนินการรับซื้อของเก่าทั้งในแบบแยกประเภท โดยรับซื้อเฉพาะบางรายการ … Continue reading

Posted in แนวคิดการตลาด | Tagged | Comments Off on ธุรกิจบริการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล